tualimforum.com

tualimforum.com (http://www.tualimforum.com/)
-   Erzincan (http://www.tualimforum.com/erzincan/)
-   -   Kemah İlçesi/Erzincan (http://www.tualimforum.com/erzincan/38259-kemah-ilcesi-erzincan.html)

Kedi 16.10.09 23:20

Kemah İlçesi/Erzincan
 
ERZİNCAN KEMAH İLÇESİ

a) Tarihi ve Coğrafi Yapısı :


Eski adı Gamakha olan Kemah; Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde kendi adını taşıyan bir boğazın güneybatısında yer alan engebeli bir arazide denizden 1053 metre yükseklikte kurulmuş olup, 2354 Km2. dir.

Doğal yapısı gereği savunmaya çok elverişli olduğundan, eski insanlar tarafından ünlü Kemah Kalesi yapılmıştır. Kimler tarafından ve hangi tarihte yapıldığı kesin olarak bilinmemekle beraber, Milattan Önce 205 yıllarında Arzak Kralları tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Kemah Kalesi Ortaçağda Sasanilerle Doğu Roma İmparatorluğu arasında çekime konusu olmuştur Milattan sonra 638 yıllarında Halife Ömer’in Kumandanlarından İlyas Bin Camn’ın kuvvetleri daha sonra da Halife Ömer’in orduları Bizanslıları buradan çıkararak geçici olarak kaleye sahip olmuşlardır. Müslümanlarda bu bölgeden Hazar Türkleri ve Gürcüler tarafından çıkarılmıştır. Kemah Kalesi 678-679 yıllarında Abbasilerin eline geçmiştir. Bundan sonra Kemah Abbasilerle Bizanslılar arasında elden ele geçmiş, 750-751 yıllarında Bizanslıların hakimiyetine girmiştir. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu kapıları Türklere açılınca Alparslan’ın Kumandanlarından Mengücek tarafından Kemah Türklerin eline geçmiştir. Burada Mengücek Beyliği kalmıştır. İkiyüz yıl ömürlü olan Mengücek Beyliği 1228 yılında Kemah’ı Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’a bırakmak zorunda kalmıştır. 1230 yılında İlhanlılar Kemah’ı Selçuklulardan alarak 14. yüzyıla kadar Kemah’a hakim olmuşlardır. 14. yüzyılın ilk yarısında İlhanlılar’ın zayıf düşmesinden Osmanlı egemenliğinin 16. yüzyılın başlarında kesin olarak yerleşmesine kadar Kemah sık sık el değiştirmiştir. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti doğuya doğru genişlemeye başlayınca Kemah Burak Oğullarından Mutahharten’in elinde bulunuyordu. 1401 yılında sınırlarını genişleten Yıldırım Beyazit Mutahharten’in Timurdan ayrılarak kendisine bağlanmasını istemiş, fakat bu teklif kabul edilmemiştir.Daha sonra Yıldırım Beyazit Erzincan Beyliğini almış, Mutahharten de teslim olmuştur. Fakat Beylik doğrudan doğruya Osmanlı ülkesine katılmayarak Osmanlı egemenliğini kabul eden Mutahharten Bey yerinde bırakılmış, fakat askeri önemi büyük olan Kemah Kalesi Yıldırım Beyazıt tarafından alınmıştır. Timur Yıldırım Beyazıt üzerine sefere giderken Kemah Kalesini alarak Erzincan Beyine vermiştir. Timur’un Orta Asya Seferinden sonra Kemah Akkoyunluların eline geçmiştir. 1473 yılında Otlukbeli Savaşında Uzun Hasan’ın Yavuz Sultan Selim’e yenilmesi üzerine Kemah Kalesi bir müddet yerli elebaşların elinde kalmıştır. 16. Yüzyılın ilk yarısında Safavilerin eline geçmiştir.19 Mayıs 1515 Cumartesi günü Yavuz Sultan Selim’in Kemah Kalesini fethetmesiyle Kemah Osmanlı Topraklarına katılmıştır. bundan sonra bir daha Türk hakimiyetinden çıkmamıştır.

Ünlü Türk Gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda yazdığı Seyahatnamesinde Kemah Kalesine önemli bir yer vermiş ve kalenin sağlamlığını dile getirmiştir.

Birinci Dünya Savaşında Ruslar Kemah Boğazına kadar gelmişlerse de bu boğazı geçemeyerek Erzincan’a çekilmek zorunda kalmışlardır. Böylece Kemah Birinci Dünya Savaşında Ruslara karşı savunma hattı olmuştur.

Kemah’ın Kuzeyinde Refahiye, Güneyinde Ovacık, Batısında İliç İlçeleri, Doğusunda ise Erzincan İli ile çevrilidir. İlçenin güneyinde çok sarp ve yalçın kayalardan meydana gelen Munzur Dağları uzanır. Kuzeybatısında Karadağ, Çölen Dağı ve Vank Dağları vardır. Kemah’da coğrafi yapının en belirgin özelliği arazinin engebeli olmasıdır. Geniş ve düz arazi yok denecek kadar azdır. İlçenin en önemli akarsuyu Fırat nehrinin bir kolu olan ve İlçe Merkezinden geçen Karasudur. Bundan başka Karasu’ya karışan bir çok çay varsa da bunların büyük bir kısmının Eylül ayından sonra suları kesilmektedir.

Kemah İlçesinde Kara iklimi hakim sürmektedir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 11,6 cm. , yıllık ortalama sıcaklık ise 12,3 derecedir. İlçenin tabii bitki örtüsü steptir. İlkbaharda yeşerip yazın sıcakların etkisiyle kuruyan otsu bitkilerdir. Çevredeki dağlar genellikle çıplak ve ağaçsızdır, yer yer meşelikler mevcut olup, İlçenin Refahiye sınırı yakınında bir miktar orman vardır. Çay kenarlarında yer yer kavak ve söğüt ağaçları vardır.

b) Nüfus Durumu:

İlçe nüfusunda geçen yıllara göre düşüş olduğu görülmüştür. Bu düşüş ekonomik sıkıntıların yarattığı göç yüzünden halen devam etmektedir.

1990 yılı Nüfus Sayımına göre 3535 olan Şehir nüfusu 2000 yılında 2862’e düşmüştür, köyler ise 1990 yılında 10047 iken, 2000 yılında 6442’e düşmüştür. 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe toplam nüfusu 9304 olup, kayıtlı nüfusun % 85’i İlçe dışında, % 15’ı ise İlçe ve köylerde bulunmaktadır. Merkez nüfusunun büyük bir çoğunluğu ticaretle uğraşmakta, köylerimiz nüfusunun tamamı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

c) İdari Durumu:

İlçe Merkezi Karasu ırmağı kenarında kurulmuş olup, etrafı dağlarla çevrilidir. Merkeze bağlı 10 mahalle vardır. Mahalleler dağınık bir alana yerleşmişlerdir. İlçe Köyleri ise İlçeden geçen Karasu ırmağı etrafında ve Munzur dağları eteğinde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. İlçenin Merkez Bucağı dahil 5 Bucağı vardır. Merkeze bağlı 18 köy, Alpköy Bucağına bağlı 21 köy, Doğanbeyli Bucağına bağlı 16 köy, Bozoğlak Bucağına bağlı 9 köy ve Oğuz Bucağına bağlı 8 köy olup, toplam 73 köyü vardır.

İlçeye en uzak köy 58 Km. mesafededir. Köyler ortalama 25 haneli ve 88 nüfusludur. Nüfusu 500’ ün üzerinde sadece Mermerli Köyü bulunmaktadır.

İlçenin Merkeze bağlı 2, Doğanbeyli Bucağına bağlı 4, Bozoğlak Bucağına bağlı 8, Alp Bucağına bağlı 7, Oğuz Bucağına bağlı 3 mezra olmak üzere toplam 24 mezrası olup, İlçemiz içerisinde oba yoktur. Mezraların genelinde ikamet eden yoktur.

d) Sosyal Durumu:

İlçenin evleri genel olarak ahşap olup, halen üzeri toprak olan binalar mevcuttur. Son 15-20 yıldan beri betonarme evlerin yapılmasına başlanılmıştır. Aydınlık odaları ve geniş holleri bulunan evlerin çoğu bahçeli olup, soba ile ısıtılmaktadır. Kamu lojmanları dışında kaloriferli bina yoktur.

İlçede Sosyal yaşantı kısıtlı olup, halkın ihtiyacını karşılayacak Sinema, Tiyatro, ve benzeri yerler yoktur. 1997 yılında çok amaçlı bir Spor Salonu Cevdet Kolak Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Halk yazın soğuk sular gibi İlçe Merkezine yakın piknik yerlerinde eğlenmekte, kışın ise keklik, tavşan ve balık avcılığı yaparak boş zamanlarını değerlendirmektedir.

İlçede açık ve gizli işsizlik hissedilir derecede görülmektedir. Köylerde halk tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım arazisinin kıtlığı ve iş sahasının olmayışı İlçe halkını göçe zorlayan en önemli etkendir.

İlçemizde bir Et Kombinası ve bir Süt Fabrikasının yapılmasına Devletçe karar verilmiş, her iki inşaatında bir kısmı tamamlanmış, sonradan inşaatlar durdurulmuştur. Yarım kalan bu binalardan Et Kombinası Kemah Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne devredilmiştir. Şirket tarafından binaların birisinde Yem Fabrikası faaliyete geçirilmiş ise de şu anda faaliyetine ara vermiştir. Yem fabrikası günlük 480 ton kapasiteli olmasına rağmen, pazarlama ve sermaye yetersizliği nedeni ile 1992 yılında yıllık 1600 ton civarında üretim yapabilmiş, daha sonraki yıllarda üretim kademeli olarak azalmış ve şu anda üretim tamamen durmuştur. Diğer soğuk hava deposu ve buna benzer binalar henüz tamamlanarak faaliyete geçirilmemiş ve boş durmaktadır.

Soğuk hava deposunun faaliyete geçirilmesiyle İlçedeki gerek hayvancılıktan elde edilen ürünler ( Peynir, Yağ vs.) gerekse mevcut meyvecilikten elde edilen ürünler depolanarak daha iyi fiyatlarla değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Bununda İlçe ekonomisine katkıda bulunacağı, dolayısıyla mevcut nüfusun korunmasında faydalı olacaktır.

Süt Fabrikası ise Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş, Bakanlıkça Yatılı İmam Hatip Lisesi olarak yapımına başlanmış ve inşaat tamamlanarak eğitim öğretime başlamış, ancak 2000-2001 eğitim öğretim yılında fiilen kapanmıştır. Fakülte veya Meslek Yüksek Okuluna dönüştürülmesi halinde, mevcut binaların değerlendirilmiş olacağı gibi İlçeye sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda da bulunacağı düşünülen okul 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna geçici olarak tahsis edilmiştir.


e) Eğitim ve Kültür Durumu:


Çok eski bir ilçe olan Kemah’ta okuma yazma oranı erkeklerde % 98 kadınlarda ise % 94 dür.

İlçe Merkezinde İlkokul ilk defa 1923 -1924 öğretim yılında, köylerde ise 1924 - 1925 Eğitim Öğretim yılında başlanılmıştır.

Bugün merkezde 1, Köylerde ise 10 olmak üzere toplam 11 İlköğretim okulu olup, Köylerde 268, Merkezde 341 öğrencinin eğitim ve öğretim yaptığı bu okullarda toplam 41 öğretmen görev yapmaktadır.

İlçe merkezinde 1985 yılı içerisinde Halk Kütüphanesi açılmıştır.

Okulu olmayan ve öğrenci azlığı nedeniyle okulu kapanan köy ve mezraların öğrencileri eğitim ve öğretimden yoksun bırakılmamış, İlçe merkezinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okumaları temin edilmiştir. Bu okula devam eden yatılı öğrencilerin tüm giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. 520 Öğrenci kapasitesi olan Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda 182 öğrenci eğitim ve öğretim yapmaktadır. Okulda 3 idareci, 17 öğretmen, 10 hizmetli görev yapmaktadır.

Kemah İlçesi Merkezinde 1 orta dereceli okul vardır. İlçede ilk defa 1949 - 1950 öğretim yılında ortaokul açılmış, 1976 - 1977 öğretim yılında lisenin de eklenmesiyle bu iki okul Kemah Lisesi adı altında tek bir okul haline getirilmiştir. 2 İdareci ve 8 Öğretmenin görev yaptığı bu okulda, 125 lise öğrencisi eğitim ve öğretime devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devredilen 50 öğrenci kapasiteli yurtta 48 öğrenci parasız yatılı olarak eğitim öğretim görmektedir. İmam Hatip Lisesi 1977 - 1978 öğretim yılında açılmıştır. 250 yatılı kapasitesi bulunan okula 1995-1996 öğretim yılı için yatılı öğrenci alımına başlanılmış ise de, öğrenci azlığı nedeniyle 2000-2001 eğitim öğretim yılı başlangıcında Valilikçe kapatılmış, ancak Bakanlıkça resmen kapatılmamıştır. Boş bulunan bu okul Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun lojman ve yatakhanelerinin depreme dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine geçici olarak Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna tahsis edilmiştir.

İlk defa 1974 yılında Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünün açılması ile halk eğitim çalışmalarına başlanmıştır. 2004-2005 öğretim yılında İlçe Merkezinde 1 Arıcılık, 2 Silaj yapımı ve gübreleme, 1 Sağlık Bilgisi,1 Kurban Kesimi ElemanıYetiştirme, köylerde ise 2 Arıcılık, 2 Okuma Yazma, kursları açılmış ve 214 kişiye belge verilmiştir. Halen Temel Giyim, Bilgisayar, Makine Nakışı ve Yöresel Halk Oyunları kursları devam etmekte olup, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Memur ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır.

İlçede basımevi, sinema ve tiyatro olmayıp, 2 kitap, gazete ve mecmua satıcısı vardır. Gazete ve mecmualar Pazar günleri dışında İlçeye günlük gelmektedir.

Cevdet Kolak Vakfı tarafından 1997 yılında yaptırılan çok amaçlı Kapalı Spor Salonu hizmete girmiştir. Nizami ölçülerde futbol sahası yapılmış ise de standartlara uygun hale getirilememiştir. Lise ve Bölge Okuluna ait voleybol sahaları bulunmaktadır.

Kemah’ta belli başlı olarak Erzincan’dan - Kemah’tan, Sivingin Ucu, Büyük Cevizin Dibi adlı oyunlar Davul-Zurna eşliğinde 5-6 kişiyle halay şeklinde oynanır. Folkloru geliştirmek amacıyla Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce çalışmalar yapılmıştır.

f) Ekonomik Durum:

İlçemiz ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Eski zamanlardan yakın zamana kadar yörenin koşullarına uygun olarak Demircilik, Marangozculuk, Yemenicilik, (Küçük Ayakkabıcılık) , Dokuma Tezgahçılığı, Terzilik, Bakırcılık, Kalaycılık, İnşaatçılık, Sobacılık, Değirmencilik (Su Değirmenciliği), El Dokumacılığı, Fırıncılık, Semercilik, Tenekecilik gibi küçük el sanatları İlçe ekonomisine hakim olmuş ise de bu el sanatları tamamen kaybolmuştur.

İlçemizde marangoz ve demirci atölyesi gibi küçük çaplı bir kaç işletme bulunmakta ise de belli başlı sanayi olarak Kemah Gıda Tarım ve Sanayi A.Ş. ne ait yem fabrikası dışında sanayi kolları bulunmamaktadır.

İlçenin doğal yapısı gereği tarıma elverişli arazi miktarı çok azdır. İlçenin 78841 hektarı çayır ve mera, 5110 hektarı ormanlık ve koruluk, 126925 hektarı dağlık ve taşlık olup, 24524 hektarı ise tarım arazisini, teşkil etmektedir. Tarım arazinin İlçenin yüzölçümüne oranı % 10.4 dür. İlçede ekilebilir arazinin 13807 hektarı ekilmemektedir. Tarla ziraatının temelini hububat ziraatı teşkil etmektedir. Ekilebilir alanların % 23 ü buğday, % 9.94 ü arpa, % 10.94’ü yem bitkileri, % 2’si sebze, % 8.12’si bağ bahçe ve % 46’sı nadasa bırakılmaktadır. Tarıma elverişli arazinin 14500 hektarı Sulanabilir arazi olup,5717 hektarı sulanmaktadır. Geriye kalan 10024 hektarı ise kuru tarım arazisidir.

Kullanılan arazilerin miras yoluyla bölünerek küçük parçalar haline gelmesi, Tarım girdilerinin yüksek oluşu, modern tarım alet ve makinelerinin çiftçinin elinde olmaması, yeterince sertifikalı tohum kullanılmaması nedeniyle tarımda istenilen verim alınamamaktadır. Bu sebeple Kaymakamlığımızca biri hububat, diğeri mısır ekiminde kullanılmak üzere iki adet mibzer, biri ot diğeri mısır olmak üzere iki adet silaj makinesi, 400 litrelik pülverizatör ve silaj yapımında kullanılmak üzere bir adet römork alınarak, çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur. İlçede 1984 yılından bu yana Boğaziçi Köyünde, 1993 yılından bu yana da Koçkar Köyünde örtü altı sebzeciliği çalışmalarına başlanılmış olup, 1997 yılında Koçkar ve Boğaziçi Köylerine teşvik amacıyla seracılık malzemeleri verilmiş, 1999 Yılında 18, 2000 yılında ise 15 damla sulamalı seracılık projesi hazırlanmış ve çiftçi ailelerine borçlandırma usulü ile verilmiştir. İlçede seracılığın başarılı olması üzerine yeni proje hazırlanarak teklifte bulunulmuş ve 2003 yılında 10 adet sera daha çiftçilerimize kazandırılmıştır.

İlçede; 470 kültür, 2050 melez, ve 580 yerli olmak üzere 3100 Büyükbaş, 36110 koyun ve 4280 keçi olmak üzere toplam 40390 Küçükbaş hayvan mevcuttur. İnsan gücüne dayalı bir iş kolu olduğundan, genç nüfusun göç etmesinden dolayı bu sektör yeterince gelişememektedir. Şu anda 3 köyümüze 3 adet boğa verilerek sığır ıslah çalışması yapılmasına devam edilmekte olup, ayrıca 1998 yılında suni tohumlama çalışmaları da başlamıştır. Köy hayvancılığını geliştirme projesi sayesinde hayvancılık gelişme gösterecektir. Ayrıca 1999 ve 2000 yıllarında hayvancılığı teşvik amacıyla hazırlanan süt inekçiliği projesi kapsamında 67 aileye damızlık düve verilmiştir. Son yıllarda Terör nedeniyle yaylalara çıkılamadığından hayvancılığın azalmasıyla köylerde arıcılık da bir artış olmuştur. 1997 ve 1999 yılında yapılan teşviklerle bugün 13710 adet arılı kovana ulaşılmıştır. Teknik açıdan verilen kurslarla arıcılar bilinçlendirilmekte olup, 72 çiftçimize bal üretim ruhsatı verilmiştir. Ana arı desteğiyle çiftçilerimizin ana arı ihtiyaç giderlerinin %80’lik kısmı telafi edilmiştir.

İlçemizde Esnaf Kefalet Kooperatifi, Esnaf Sitesi Yapı Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevcut olup, Hakbilir, Doğanbeyli ve Çalgı köyü kooperatiflerine ilaveten Alp-Doğan-Maksutuşağı, Koçkar, Muratboynu Merkez ve Tan köyü kooperatifleri faaliyete başlamıştır. 2004 yılında Alp-Doğan-Maksutuşağı S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 50x200 damızlık inek projesi onaylanmış ve inekler alınmıştır.

İlçemizde 1 T.C. Ziraat Bankası bulunmaktadır. Türkiye Halk Bankası ise 2002 yılı içerisinde kapanmıştır. İlçede fuar,sergi ve panayır açılmamaktadır. Ancak Haziran ayı içerisinde Kemah Sultan Melik Tarih,Kültür ve Spor Şenlikleri düzenlenmektedir.

g) Ulaşım ve Alt Yapı Durumu:

İlçemiz ulusal elektrik sistemine bağlı olup, İlçe merkezi ve köylerimizin 73’ünde elektrik vardır.

Haydarpaşa-Kars demiryolu İlçe merkezinden geçmektedir. İlçemiz Erzincan’a 50 Km.lik bir karayolu ile bağlanmaktadır. Bu yol tamamen asfaltlanmış ise de yoldaki asfaltın bozulan kısımları zaman zaman yenilenmelidir.

Kemah Refahiye’ye 60 Km.lik stabilize yol ile bağlıdır. Bu yol yaz aylarında normal trafiğe açık olup, kış ayalarında ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma zaman zaman kapanmaktadır. Bu yolun standart hale getirilmesi için etüt çalışmaları tamamlanmış ve yaklaşık 5 Km. kısmının yapımı tamamlanarak, asfaltlanmıştır. Kemah İliç’e 60 Km.lik asfalt bir yol ile bağlanmıştır.

Arazinin aşırı derecede engebeli ve dağlık olmasına rağmen yaz aylarında tüm köylerle ulaşım sağlanmaktadır. Kışın kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşım güçlükle sağlanabilmektedir.

PTT Hizmetleri merkezde saat 08.30-17.30 arasında verilmektedir. Telefon tahsilatı, havale kabul ve ödeme, posta çeki kabul ve ödemeleri ile döviz alım işlemleri otomasyon sitemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Yurt içi ve Yurt dışı APS kabul edilmektedir. Koli kabulünde boyut ve ağırlık limiti kaldırılmış, gönderme ücretlerinde %50 ye varan indirimler başlatılmıştır. Telekom hizmetleri PTT Merkez Müdürlüğünden ayrılmıştır. İlçemizde Merkez, Alp, Kerer, Doğanbeyli, Gediktepe, Mermerli, Cebesoy, Koçkar, Yücebelen, Gülbahçe ve Güllübağ köylerinde toplam 11 adet telefon santrali bulunmakta, 7 köyümüzde haberleşme hizmetleri kablosuz iletişimle sağlanmaktadır.

İlçe merkezinde ve köylerde televizyon yayınları; Yoğurtlu Tepede bulunan R/L istasyonu, Karşıbağ, Kerer , Uluçınar, Cebesoy ve Koçkar köylerindeki aktarıcılar ile normal olarak izlenmektedir.

2- MAHALLİ İDARELERİN DURUMU:

a) Belediyeler:

İlçemiz Belediyesinin 2004 Mali Yılı Bütçesi 600.000.000.000.-TL, 2005 Mali Yılı Bütçesi ise 950.000.-YTL olarak tanzim edilmiştir.

Belediyenin Bakanlar Kurulundan tasdikli 15 Memur kadrosu bulunmaktadır. Belediye Hizmetleri; 1 Hesap İşleri Müdürü,1 Başkatip, 1 Teknisyen,1 Tahsildar, 2 Şoför, 2 Zabıta Memuru, 1 Memur, 1 Ambar Memuru, 3 İtfaiye Eri, 3 Kadrolu işçi ve 7 geçici işçi ile ifa edilmekte olup, halen 1 Veteriner, 1 Odacı kadrosu ile 2 işçi kadrosu boştur. Belediyenin imar planı 01.09.1985 tarihinde yeniden çizilerek yürürlüğe girmiştir.

Belediyenin 1997 yılında yapımına 9 dairelik kaloriferli sosyal konut inşaatının % 80’i tamamlanmış olup, kalan kısmının yapımı devam etmektedir. Beton parke ve bordür ile kum eleme tesisleri kurulmuş ve halen faal bir şekilde çalışmaktadır. Köyler dahil vatandaşların kum ihtiyacı karşılanmaktadır. Belediyenin 1 Kamyon, 1 Kamyonet, 1 kepçe ve 1 otobüs, 1 İtfaiye aracı (Arazöz), 2 Çöp toplama aracı, 1 traktör ve 2 taksi bulunmakta olup, araç ihtiyacı karşılamış durumdadır.

İlçe merkezindeki tüm evlerde içme suyu mevcut olup, yalnız Çarşı, Karşıbağ, Pörhenkbaşı, Beklimçay, Göğüsbağı, Cirgişin ve Mektepönü mahallelerinde kısmi kanalizasyon şebekesi mevcut olup, diğer mahallelerde ise fosseptik kuyuları vardır. Mahalle yolları kısmen asfalt ve beton parke yapılmış olup, yarısı stabilizedir. 2002 yılı içerisinde yol yapım çalışmalarına başlanmış ise de mahalle yollarının bir kısmı halen standartlara uygun değildir.

b) Köyler:

İlçenin toplam 73 köyü vardır. Köylerimizin tamamına elektrik götürülmüş, 55 köyümüzde içme suyu şebekesi mevcut olup, 18 köyümüzde şebeke yoktur. Şebeke bulunmayan 7 köyün ise içme suyu yoktur veya yetersizdir.

Köylerimizin tamamının yolu bağlanmıştır.11 köyümüzün yolu tamamen asfalt olup, 3 köyümüzün yolu ise kısmen asfaltlanmıştır. Kemah - Eriç grup yolunun Muratboynu yol ayrımına kadar olan kısmı ile Cebesoy, Olukpınar, Çakırlar grup yolunun ise Olukpınar yol ayrımına kadar olan kısmı asfaltlanmıştır. Diğer köylerimizin yolları stabilizedir.

3- ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU:

a) Genel Durum:

İlçemizde 23.09.1988 tarihinde Emniyet Komiserliği hizmete başlamış olup, daha sonra 01.12.1988 tarihinde Emniyet Amirliğine dönüştürülmüştür. Emniyet Amirliği T.M.K. esaslarına göre B tipi C standardı sınıfına girmektedir. Ancak 13 mart 1992 günü meydana gelen depremde Emniyet Amirliği binasının bir katının çökmesi üzerine Emniyet Teşkilatı ilçeden geçici olarak kaldırılmış ve 01.07.1993 tarihinde Hükümet Konağında geçici olarak yeniden faaliyete başlamış ve 15.08.1994 tarihinde de hizmet binasının tamamlanması ile kendi binasına taşınmıştır.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olarak Merkez,Alp, Doğanbeyli ve Eriç olmak üzere 4 Karakol Komutanlığı mevcuttur. İlçe Jandarma Komutanlık karargahı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarmaya ait binada hizmet vermekte olup, 10 dairelik lojman mevcuttur. Doğanbeyli, Alp ve Eriç Karakol komutanlıkları jandarmaya ait binalarda hizmet vermekte olup, karakolların lojman ihtiyaçları karşılanmıştır.

İlçe Merkezi ve Bucak Jandarma Karakol Komutanlıkları bölgesinde; adi olaylar yönünden asayiş çok iyidir. Ancak ilçenin Tunceli ili ile komşu olması ve Munzur dağları eteklerinde olması nedeniyle, Bölücü Terör olayları zaman zaman sorumluluk sahası kırsal kesimine girmektedirler. İlk olarak 06.09.1988 tarihinde Dereköy Köyüne bağlı Şoran mezrasında güvenlik kuvvetlerinin pusuya düşürülmesi ve şehit edilmesi ile başlayan terör olayları 26.08.1991 tarihinde Hükümet Konağının taranması olayına kadar ara vermiş , bu olaydan sonra terör olaylarında tırmanma başlamış ve 1994 yılında doruk noktasına ulaşmıştır. Alınan ilave tedbirler ve yeni güvenlik kuvvetlerinin ilçede konuşlandırılmaya başlanması ile 1995 yılı içerisinde büyük ölçüde azalma olmuştur. 1991 yılı içerisinde 5, 1992 yılı içerisinde 5, 1993 yılı içerisinde 6, 1994 yılı içerisinde 15 ve 1995 yılı içerisinde 1, 1996 yılında 3, 1997 yılında 2, 1998 yılında ise 4, 1999 yılı içerisinde 2, 2001 yılında ise 1 terörist eylem yapılmıştır. İlçeden genel olarak terörist gruplara katılım olmamakla beraber; 22.08.1992 tarihinde Maksutuşağı Köyünden Gülperi VARLI’nın 08.11.1992 tarihinde Dereköy köyüne bağlı Şoran Mezrasından Perihan CONE’nin ve 21.04.1993 tarihinde Maksutuşağı Köyünden Fazilet ve Türkan BİNAY’ın katılımları gerçekleşmiş ve bu tarihten sonrada katılım olmamıştır.

İlçemiz coğrafi alan olarak 2354 Km. olup, gerek dağlık ve gerekse engebeli bir araziye sahiptir. Mevcut Jandarma Komutanlığının çok çeşitli görevleri olması dolayısıyla, arazi taramalarında yeteri kadar etkili olamadığından, Jandarma Komando Bölüğü’nün de bu operasyonlara katılmasının ve Eriç Alp Karakol Komutanlıklarına mera, yayla ve asayiş olaylarının takip ve kontrolü amacıyla birer adet Komando timi takviyesinin faydalı olacağı.

4-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2004 yılı sonu itibariyle, 612 kişiye 33.530.000.000.-TL. gıda yardımı, 111 kişiye yakacak yardımı, 349 kişiye 11.651.100.000.-TL. Sağlık yardımı, 324 kişiye 20.142.750.000.-TL.Eğitim-Öğretim (Burs dahil) yardımı, 63 kişiye 11.375.000.000.- TL. Para Yardımı, ve 41 kişiye 39.102.200.000.-TL. Proje-iş kurma, 11 Kişiye 4.441.085.000.-TL.Barınma yardımı yapılmıştır.

5- BÖLGEDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR, YATIRIM FAALİYETLERİ:

İlçemiz eski Jandarma binası Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş olup, Devlet Hastanesi yapılması amacıyla İstanbul’da bulunan iş adamları tarafından binanın gerekli tamir ve tadilatları ile , arsa üzerine yapımına başlanan ek binanın inşaatı bitirilerek, iç donanım çalışmaları tamamlanmış ve 31 Ocak 2005 tarihinde hizmet vermeye başlanmıştır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Köy Kalkınma Paylarından Kemeryaka ve Hakbilir köylerinin kanalizasyon şebekesi için gönderilen ödeneklerden, Kemeryaka köyü fosseptik çukuru dahil kanalizasyon çalışmaları tamamlanmış, Hakbilir köyü ise boruları temin etmiş ise de yapım çalışmalarını henüz tamamlayamamıştır.

6 -ÖNEMLİ DİĞER SORUNLAR:

Yukarıda da yer yer değinilen sorunların dışında belli başlı sorunlar şöyle özetlenebilir.

1-Göçün önlenmesi için istihdama yönelik ve sosyal amaçlı yatırımlara ihtiyaç vardır.

Söz konusu göçün belli ölçüde önlenmesi için, İlçemizin genel anlamda dokusuna uygun olarak, arıcılık, koyunculuk, süt sığırcılığı, dönemsel istihdama yönelik ağaçlandırma adı altında Kaymakamlık S.Y.D.Vakfı bünyesinde 2004 yılı içinde 10 ayrı proje hazırlanıp 3 tanesi uygulamaya konulmuş ve diğerleri de 2005 uygulama planı kapsamına alınmıştır.

4 Girişimciye iş kurma amaçlı sıfır faizle kredi verilmiştir.

İlçemizde Tarım ve hayvancılık (süt sığırcılığı,besicilik,süt entegre tesisi) amaçlı 2 şirket kurulmuştur.

50 Ortaklı Alp-Doğan-Maksutuşağı Tarımsal kalkınma Kooperatifine kişi başı 4, toplamda 200 adet süt sığırı verilmiştir.

2- Köy Hizmetleri İle ilgili İhtiyaç ve Sorunlar:

a) İçmesuyu:

Atma, Boğaziçi, Dikyamaç, Kırıkdere, Mezra, Parmakkaya, Tandırbaşı,ve köylerinin içme suyu yetersizdir. Aktaş, Akyünlü, Çalıklar, Dereköy, Doruca, Gölkaynak, Ilgarlı, Karacalar, Kayabaşı, Kazankaya,ve Yahşiler Köyü içme suyu şebekesi yapılması,

b) Kanalizasyon:

Halen 49 köyümüzde kanalizasyon şebekesi yapılmış ancak Kerer (kanalizasyon şebekesi yarım olup, tamamlanarak fosseptik yapılması), Cevizlik, Mermerli, Esimli, Maksutuşağı, Elmalı, Kömür ve Konuksever köylerinde kanalizasyon yapılması,

c) Yol Yapımı:

Kemah-Eriç Grup yolunun gerekli güzergah değişikliklerinin ve onarımının tamamlanarak asfaltlanması.

Bozoğlak, Kardere, Gediktepe, Dikyamaç ve Seringöze köylerinin ortak kullandıkları, 2003 yılında karayolları yol ağından çıkarılan Şikar mevkiinin genişletilerek veya yeni bir güzergah tespiti yapılarak yeni yol yapılması ve asfaltlanması,

Bozoğlak-Seringöze yolunun stabilize yapılması

d)Asfalt yapımı

Muratboynu ve Kemeryaka köy yollarının yarım kalan asfalt yapımının tamamlanması,

Eskibağlar Köyü yolunun asfalt yapılması,

Dedek Köyü yolunun asfalt yapılması,

Esimli Köyü yolunun asfalt yapımı,

Maksutuşağı Köyü yolunun asfalt yapılması,

Tuzla ve Çalgı Köylerinin yolunun asfaltlanması,

e) Sulama Kanalı:

Koçkar Köyü Sohmarik ve Ahurik yaylasından gelen sulama suyu kanallarının beton yapılması veya boruya alınması.

Yücebelen, Muratboynu ve Bozoğlak Köylerinin Sulama kanallarının beton yapılması

f) Gölet Yapımı:

Muratboynu, Bozoğlak, Hakbilir, Doğan , Dedeoğlu, Aktaş, köylerine gölet yapılması, gerekmektedir.

5- Özel İdare İle İlgili Sorunlar:

a) Köy alt yapı çalışmalarının Özel İdarenin öncülüğünde Devlet-Vatandaş işbirliği ile yapılması desteklenmesine ağırlık veilmelidir.

6) Milli Eğitim ile İlgili Sorunlar:

a) Depreme dayanıklı olmadığı ve onarımının yapılamayacağı tespit edilen, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu lojman ve öğrenci yatakhanelerinin yeniden yapılarak, geçici olarak eğitim öğretime devam edilen İmam-Hatip lisesinden kendi binalarına taşınmasının sağlanması.

b)Necatibey İlköğretim Okuluna ek derslik ve çok amaçlı salon yapılması.

c)Kerer Köyü İlköğretim Okulunun çatısının onarımı ile ek şebeke suyu getirilmesi,

d) Maksutuşağı Köyü okulunun kapı ve pencerelerinin değiştirilmesi,

e) Kemeryaka Köyü Okulunda kayma söz konusu olup, onarım yapılması gereklidir.7- ÖNERİLER:

a) Genel:

Vatandaşın ekonomik durumunun düzeltilmesi, işsizliği önleyici ve göçü önleyecek yatırımlar yapılmalıdır.

1- Üretime ara verilen Kemah Gıda Tarım ve Sanayi A.Ş. ne ait Yem Fabrikasında üretime yeniden başlanması ve bu şirkete ait binaların içinde bulunan ve halen faaliyete geçirilemeyen soğuk hava deposunun faaliyete geçirilmesiyle mevcut hayvancılık ürünleri ile yetiştirilen meyvelerin muhafazası sağlanarak daha iyi fiyatlarla değerlendirilmesi imkanı doğacaktır. Mevcut diğer bina ve araziler, ytong, tuğla ve çimento hammaddesinin bolluğu göz önünde bulundurularak tuğla veya çimento fabrikası kurularak yada tavukçuluk vb. faaliyetler için kullanılarak İlçedeki içişi istihdamının artırılması sağlanabilecektir.

2- 2003 Yılında meydana gelen Bingöl depremi sonrasında kullanılamaz raporu verilen YİBO yatakhane ve 24 daireli lojmanların yeniden yapılması.

3- İlçe Merkezinde bulunan ve çeşitli uygarlıkların yaşadığı tarihi öneme haiz Kemah Kalesinin restore edilmesine 2000 yılında başlanmış olup, restore işleminin devam ettirilmesinin yanında arkeolojik kazı işlemlerinin de başlatılarak Turizme kazandırılması.

4-İlçemizdeki konut sıkıntısının giderilmesi için Toplu Konut İdaresince konut yapılması.

5-Kemah’a girişteki köprü alt geçidi yetersiz olduğundan İlçeye girişte araç ve insan trafiğinde önemli sorunlara yol açmakta, bu sıkıntıların giderilmesi için tren yolunun üzerinden cezaevine çıkan dört yola üst geçidi yapılması gerekmektedir.

6- İlçemizin merkez içme suyu şebekesinin yenilenmesi.

7- İlçemizde Yüksek Okul açılması için daha önce bazı girişimlerde bulunulmuş ise de bugüne kadar henüz bir sonuç alınamamıştır. Öğrenci azlığı nedeniyle Valilik onayı ile Eğitim-Öğretime son verilen ve geçici olarak YİBO’na tahsis edilen İmam-Hatip Lisesinde Fakülte veya Yüksekokul açılmasıyla gerek kültürel ve sosyal yönden, gerekse ekonomik yönden canlılık kazanacaktır.

8- İlçemizde terör olayları nedeniyle hayvancılıkta önemli bir gerileme olmuştur. Yörede hayvancılığın tekrar eski hale dönüştürülmesi ve böylece göçün önlenebilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması.

9- İlçemiz su (rafting) ve doğal güzellikler açısından önemli bir kaynak verimliliğine sahiptir. Aynı zamanda kalesi, türbesi ve kanyonları ile görülmeye değer bir yerleşim merkezi olması, ayrıca gerek dağcılık ve gerekse yaylacılık turizmine çok elverişli bulunması nedeniyle, Turizm amaçlı tesislerin yapılması ve bu konuda gerekli tanıtım çalışmalarının yapılarak özel sektörün teşvik edilmesi.

10- İlçemizde 11 köy hariç, köy yolları asfaltlanmamış olup, köy yolarının asfaltlanma çalışmalarının hızlandırılması.

11-2003 yılında yapımına başlanmış olan ve İlçemize bağlı 19 köyün faydalanacağı 57 Km. uzunluğundaki Kemah-Refahiye karayolunun bir an önce tamamlanarak ulaşıma açılması.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 16:45 .

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2