tualimforum.com

tualimforum.com (http://www.tualimforum.com/)
-   Öss Sınavı Ders Notları (http://www.tualimforum.com/oss-sinavi-ders-notlari/)
-   -   2008 öss soruları EDEBİYAT–SOSYAL BİLİMLER TESTİ (http://www.tualimforum.com/oss-sinavi-ders-notlari/6823-2008-oss-sorulari-edebiyat8211sosyal-bilimler-testi.html)

Başak 11.07.08 01:14

2008 öss soruları EDEBİYAT–SOSYAL BİLİMLER TESTİ
 
1.
I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kalkışmışlardır.
II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği mazmunlar
bakımından kusursuz olması gerektiğini
savunmuşlardır.
III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önemserler.
IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler,
canlı, renkli şiirler yazmışlardır.
V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi
duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı izlenimlere
ulaşmıştır.
Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle
ilgilidir?
A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve V.


2.
I. Rüyan, pınarlarda buğulanan nur
II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak
III. Senin için ekin öpüyor yağmur
IV. Senin’çin tarlada büyüyor başak
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz
uyak vardır.
C) Dize sonlarında redif yoktur.
D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.
E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır.


3. Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine
“Zenne” adı verilir.
B) Başoyuncu, okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil
eden “Kavuklu”dur.
C) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama
olarak oynanır.
D) “Fasıl” oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür.
E) “Balama” ve “Frenk” oyuncu tiplerindendir.


4. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden
hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?
A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at
B) Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
Lâlin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana
C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın
kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E) Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim
sabrım
Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir


5. XV. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen ----, adını yaratıcısı
olduğuna inanılan kişiden alır. Türklerin yaşamını
tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımdan çok iyi
anlatan bu yaratılar, ---- ürünleridir. İslamiyet öncesi
dönemde oluşturulan bu ürünlere, bu dinin kabulünden
sonra İslami söyleyiş özellikleri de eklenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri – sözlü edebiyat
B) destanlar – anonim halk edebiyatı
C) Göktürk Yazıtları – ilk yazılı edebiyat
D) tasavvufi şiirler – divan edebiyatı
E) seyahatnameler – halk edebiyatı


6. (I) Yunus Emre, şiirlerinde hiçbir insanı, hiçbir dini ve
mezhebi hor görmemiş; duygularını engin ve evrensel
bir sevgiyle dile getirmiştir. (II) İnsanın, kendisi
için ne düşünüyorsa başkaları için de aynı şeyi düşünmesi
gerektiğini vurgulamıştır. (III) Buna karşın
yaşadığı dönemi dar bir dünya görüşüyle ele alarak
yansıtmıştır. (IV) Bu arada erdemli olmayı, gururdan
ve kibirden uzak durmayı, dünya malına aşırı ölçüde
önem vermemeyi öğütlemiştir. (V) Ona göre iyilik etmek,
bir gönle girmek, kimseyi kırmamak, dinlemeyi
bilmek, yerinde konuşmak erdemlerin başında gelmektedir.
Yunus Emre’nin şiirlerinin içeriğiyle ilgili olarak,
yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
verilen bilgi doğru değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7.
I. Hicivleriyle ünlüdür. (Nef’î)
II. Hayriyye ve Hayrâbâd adlı ünlü mesnevilerin
şairidir. (Nâbî)
III. Ünlenmesini Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi sağlamıştır.
(Şeyh Gâlip)
IV. Süslü nesrin en güzel örneklerinden biri olan
Tazarrunâme’nin yazarıdır. (Kâtip Çelebi)
V. Keşfü’z-Zünûn adında bir ansiklopedi kaleme almış,
bu yapıtta yaklaşık 10 bin yazar ve 15 bin
eser tanıtmıştır. (Sinan Paşa)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen
sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse
bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.


8. Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa,
Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal
yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır.
İlk kuşaktan sonra, ----, ----, ----, ---- oluşan
ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana
atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini
ele almıştır.
Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem –
Süleyman Nazif’ten
B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit –
Ahmet Şuayıb’dan
C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif –
Muallim Naci’den
D) Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit –
Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan
E) Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri –
Refik Halit’ten


9. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin
bir özelliği değildir?
A) Romantik ve simgeci olma
B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme
C) Yoğun bir duygusallık yaşama
D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E) Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanma


10. Millî Edebiyat akımını başlatanlar, ---- çıkardıkları
Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip
Yöntem ve ----. Bu akımın başlıca özellikleri, dilde yalınlık,
halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma,
hece ölçüsünü kullanma, konu seçiminde yerlilik olarak
özetlenebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Manastır’da – Yakup Kadri’dir
B) İstanbul’da – Mehmet Âkif’tir
C) Selanik’te – Ziya Gökalp’tir
D) İzmir’de – Halide Edip’tir
E) Ankara’da – Yahya Kemal’dir11. ---- önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile
Reşat Nuri’nin ---- adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba
gerçeklerini yansıtan romanlardandır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sabahattin Ali’nin – Yeşil Gece
B) Orhan Kemal’in – Çalıkuşu
C) Aziz Nesin’in – Dudaktan Kalbe
D) Rıfat Ilgaz’ın – Acımak
E) Kemal Tahir’in – Kavak Yelleri


12. ----, Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar
yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişikliklerin;
----, Millî Mücadele Dönemi Anadolu’sunun;
----, Cumhuriyet’ten sonraki devrimler döneminin;
----, Atatürk’ün ölümünden sonraki yılların eleştirel
bir yaklaşımla ele alındığı yapıtlardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan
yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Panorama I – Panorama II – Yaban – Kiralık
Konak
B) Kiralık Konak – Yaban – Panorama I –
Panorama II
C) Yaban – Panorama I – Kiralık Konak –
Panorama II
D) Kiralık Konak – Panorama I – Panorama II –
Yaban
E) Panorama I – Yaban – Panorama II – Kiralık
Konak13. (I) İkinci Yeni şiiri, Garip şiirine bir tepkidir. (II) Başka
bir deyişle anlamdan, gerçekten, yaşamdan kopmanın
şiiridir. (III) Anlamdan kurtulmak, soyutluğu sağlamak
için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gidilmiştir.
(IV) Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tamlamalar
kurulmuştur. (V) Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rifat
ve Melih Cevdet öncülük etmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde,
İkinci Yeni şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir
mizah anlayışının başarılı örneklerini veren yazarlarımızın
başında Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve
Muzaffer İzgü’yü sayabiliriz.
B) Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah
Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin başarı
kazanmasında etkili olmuş bir yazarımızdır.
C) Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle
hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kültürün
oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır.
D) Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal duyarlıkla
biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut
Uyar ve Edip Cansever toplumcu gerçekçi şiirimizin
öncüleri arasında yer alır.
E) Falih Rıfkı Atay, Türkçenin inceliklerini taşıyan,
yalın, akıcı anlatımıyla anı ve gezi yazılarının bağımsız
birer tür boyutuna ulaşmasında etkili olmuştur.15. Kimi yapıt ve karakterler, okurca öyle benimsenir ki
yazarları ağızlarıyla kuş tutsalar bile o yapıtlarla karakterlerin
gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılanlara
bir örnek oluşturmaz?
A) Dostoyevski, Suç ve Ceza, Raskolnikov
B) Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Feride
C) Halide Edip Adıvar, Tatarcık, Kör İsmail
D) Victor Hugo, Sefiller, Jean Valjean
E) Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil


16. Babalar ve çocukları arasındaki ilişkileri anlatan yazınsal
yapıtlar arasında ilk akla gelen romandır ----
Babalar ve Oğullar’ı. Romanın genç kahramanı, ünlü
bir yazarın dediği gibi her türlü gerçek varlığı yok sayan
aşırı bireycilik demek olan Rus nihilizminin inandırıcı
bir portresi olmasaydı, yüz kırk yıldır unutulmadan
yaşayabilir miydi?
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar adlarından
hangisi getirilmelidir?
A) Turgenyev’in B) Tolstoy’un
C) Puşkin’in D) Çehov’un
E) Gogol’ün


17. (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp
yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme
sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla
büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin
temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce
tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar
çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı
amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa
bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın
amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek;
sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


18. Aşağıdaki illerin yüzey şekilleri göz önüne alındığında,
hangisinin gerçek alanıyla iz düşümsel alanı
arasındaki farkın diğerlerinden daha az olduğu
söylenebilir?
A) Kastamonu B) Hakkâri C) Rize
D) Şanlıurfa E) Ağrı


19. Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin Ege Bölgesi’ne
kazandırdığı özelliklerden biri değildir?
A) Tarımın bölge ekonomisinde önemli yeri olması
B) Kıyı kesimde nüfus yoğunluğunun iç kesimlerden
fazla olması
C) Ulaşım yollarının genelde doğu - batı doğrultusunda
uzanması
D) Yat turizmi açısından önemli limanların olması
E) Enerji üretiminde termik santrallerin payının olması20. Gündüz, dağların güneşe dönük yamaçları fazla ısındığı
için yamaçların yukarı kesimlerine doğru esen
rüzgârlara vadi meltemleri, gece ise çevrelerine oranla
daha fazla soğuyan dağlardan vadi tabanlarına ya
da ovalara doğru esen rüzgârlara da dağ meltemleri
denir.
I
II
III
IV
Yüzey şekilleri göz önüne alındığında, haritada
numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde
dağ ve vadi meltemlerinin etkili olduğu söylenemez?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV


21. Aşağıdaki grafik, Türkiye’de 2000 yılında gerçekleşen
göç hareketlerinin yerleşim yerlerine göre dağılımını
göstermektedir.
Köyden
köye
% 5
Kentten
köye
% 22
Köyden
kente
% 11
Kentten
kente
% 62
Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak, 2000
yılı için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Köyden köye olan göçün azaldığına
B) Köylerde yaşayan nüfusun arttığına
C) Kentlerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğuna
D) Köyden kente olan göçlerin mevsimsel olduğuna
E) Kentsel nüfus oranının kırsal nüfus oranından
fazla olduğuna22.
I. Hidroelektrik potansiyel
II. Endüstri tesislerinin kuruluşu
III. Dağcılık ve kış turizmi
IV. Ekilebilen alanların oranı
Türkiye’de ortalama yükselti ve eğimin fazla olması
yukarıdakilerden hangilerini olumlu etkiler?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve IV E) III ve IV


23. İklim koşulları ülkelerin beşerî ve ekonomik etkinliklerinin
dağılışını belirleyen önemli bir etkendir.
Buna göre, Türkiye’deki iklim koşullarının aşağıdakilerden
hangisi üzerindeki etkisinin diğerlerine
göre daha az olduğu söylenebilir?
A) Ege Bölümü’nün kıyı kesiminde turizm etkinliklerinin
yapılmasında
B) Antalya Bölümü’nde turunçgil tarımının yapılmasında
C) Erzurum - Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvancılığa
elverişli otlakların bulunmasında
D) Adana Bölümü’nde yaylacılığın yaygın olmasında
E) Yukarı Fırat Bölümü’nde baraj yapımına uygun
yerlerin fazla olmasında


24.
I. Toprakların yıkanmış olması
II. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 ºC’nin
altına düşmesi
III. Her mevsimin yağışlı olması
IV. Eğimli alanların fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de çay tarımının
yapıldığı alanların özelliklerinden değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV


25. Aşağıdaki bölümlerin hangisinde hem iklime hem
de yer şekillerine bağlı ulaşım güçlüğü diğerlerinden
daha fazladır?
A) Yukarı Murat - Van B) Adana
C) Çatalca - Kocaeli D) Güney Marmara
E) Ege


26. Bir İtalyan soylusu, denizi hiç görmemiş birinin şaşkınlığına
tanık olmak istemiş; taşralı, yoksul bir halatçıyı
alıp Napoli Körfezi’ne götürmüş. Körfeze vardıklarında,
gökle denizin o kocaman, muhteşem mavi
gülüşünün buluştuğu yerde yoksul halatçı, gözünü
gemi direkleri, zincirleri, halat ve palamarlar yığınının
ortasına dikmiş. Yüzü keyifli bir şaşkınlıkla aydınlanmış
ve dayanamayarak “Ne çok halat var!” diye haykırmış.
Bu parçada halatçının tepkisi aşağıdakilerden
hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Algıda seçicilik B) Algıda örgütlenme
C) Algı yanılması D) Algıda değişmezlik
E) Algıda bütünlük


27. Küçük bir kız, vazodaki çiçekleri gördüğünde, onlara
çiçek demeyi öğrenmiştir. Bir gün annesi, sararmasın
diye maydanozları su dolu bardağa koyduğunda, küçük
kız maydanozlara da çiçek demiştir.
Küçük kızın maydanoza çiçek demesi aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
A) Pekiştirme B) Canlanma
C) Genelleme D) Ayırt etme
E) Yanılsama


28. Bir problemi ortaya çıkaran düşünce kalıbı, aynı
problemin çözülmesinde yetersiz kalır.
Bu durumun üstesinden gelmede aşağıdakilerden
hangisi etkin bir rol oynar?
A) Farkında olmadan öğrenme
B) Deney yapma
C) Geriye ket vurma
D) Yaratıcı düşünme
E) Model alarak öğrenme


29. Bir koşucunun, antrenman sahasına giren köpekten
kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu, antrenörü
tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce
katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman
12 saniyenin altında koşamamıştır.
Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması,
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Alışkanlıkların terk edilmesi zordur.
B) Bazı stresler başarıyı engeller.
C) Herkesin koşucu olma potansiyeli vardır.
D) Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır.
E) Güçlü motivler enerjiyi artırır.


30. Nasrettin Hoca bir gün eşekten düşer. Bunu gören
çocuklar gülüşüp Hoca’yla alay edince, Hoca: “Niçin
gülüyorsunuz çocuklar? Düşmeseydim zaten ben inecektim
eşekten.” der.
Bu fıkrada Hoca’nın sözleri aşağıdaki savunma
mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?
A) Özdeşleştirme B) Bahane bulma
C) Bastırma D) Yansıtma
E) Karşıt tepki geliştirme1. A
2. E
3. B
4. D
5. A
6. C
7. E
8. D
9. B
10. C
11. A
12. B
13. E
14. D
15. C
16. A
17. E
18. D
19. E
20. C
21. B
22. C
23. E
24. B
25. A
26. A
27. C
28. D
29. E
30. BBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:34 .

Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2