tualimforum.com  

Geri git   tualimforum.com > EĞİTİM ve ÖĞRETİM > Sınav Soruları ve Ders Notları > Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları
amp;markreadhash=guest" rel="nofollow">Bütün Forumları okunmuş kabul etrel="nofollow">Bütün Forumları okunmuş kabul et
Kayıt ol Yardım Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Bütün Forumları okunmuş kabul et

Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları Geçmiş yıllarda çıkmış kpss soruları ve cevapları,Kpss sınavı için deneme soruları ve cevapları...


Konu Bilgileri
Konu Başlığı
KPSS 2007 Maliye Soru ve Cevapları
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
 
Görüntülenme Sayısı
3876

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Alt 17.05.09, 06:06   #1 (permalink)
Kullanıcı Profili
S.Moderators
 
SERDEM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Mar 2008
Mesajlar: 7.687
Konular: 6910
Puan Grafiği
Rep Puanı:11076
Rep Gücü:20
RD:SERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond reputeSERDEM has a reputation beyond repute
Teşekkür

Ettiği Teşekkür: 47
464 Mesajına 935 Kere Teşekkür Edlidi
:
icon1c KPSS 2007 Maliye Soru ve Cevapları

A MALİYE KPSS-AB-PS/2007

1. Bireylerin kolektif mallardan yararlanma imkânı ile satın alma gücü arasında doğru orantılı bir iliş-ki olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) Adil bir gelir dağılımı yaratmaya yönelik talep
B) Bireylerin sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet talep etmeleri
C) Bütün bireylerin oy hakkına sahip olmaları ve ih-tiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet talep et-meleri
D) Bireylerin farklı ekonomik güçlere sahip olmala-rına karşılık eşit oy hakkına sahip olmaları
E) Sadece belirli bir gelir düzeyindeki kişilerin kamu mal ve hizmetlerinden yararlanması


2. H. Dalton’a göre, yapılan sübvansiyonun tümü-nün fiyat düşüşü biçiminde tüketiciye yansıması hangi koşullarda ortaya çıkar?
A) Sübvanse edilen malın sonsuz talep esnekliğine sahip olması durumunda
B) Sübvanse edilen malın sıfır arz esnekliğine sa-hip olması durumunda
C) Sübvanse edilen malın sıfır talep esnekliğine sahip olması durumunda
D) Sübvanse edilen malın arz ve talep esneklikle-rinin birbirine eşit olması durumunda
E) Sübvanse edilen malın arz esnekliğinin talep esnekliğinden büyük olması durumunda


3. 1929 Dünya Bunalımı’nın maliye düşüncesi üze-rindeki temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi için vergi-lerin mutlaka düşük tutulması gerektiği düşünce-sinin güçlenmesi
B) Bütün ekonomik faaliyetlerin piyasa mekanizma-sına bırakılması gerektiği inancının güçlenmesi
C) Devlet bütçesinin küçültülerek maliyenin sadece kamu hizmetlerinin finansmanına indirgenmesi
D) Devletin çoğunlukla ekonomik faaliyetlerde başa-rısız olduğunun teyit edilmesi
E) Liberal anlayışı yansıtan tarafsız devlet yaklaşı-mının yerini müdahaleci devlet yaklaşımına bırakması


4. J. Tinbergen’in piyasa ekonomisi ve devlet konu-sundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalist bir ekonomide kamu kesimine yer yok-tur ve olmamalıdır.
B) Ekonomik faaliyetlerin tamamı piyasaya bırakıl-malı ve piyasada üretilemeyecek olan hizmetler devlet kontrolünde, ama yine özel kesim tarafın-dan sunulmalıdır.
C) Her ekonomide, en azından millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu ke-simi mevcuttur ve bu durum, ekonominin esas yapısının kapitalist özelliğe sahip olmasına engel değildir.
D) Millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üre-ten bir kamu kesiminin varlığı ekonominin kapita-list yapısını bozar ve onları piyasadan uzaklaş-tırır.
E) Her ekonomide, en azından millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesi-mi mevcut olduğundan hiçbir ekonomi kapitalist özelliğe sahip değildir.


5. Harç adı altında ödenen bedel ile hizmetin maliye-ti arasında bir ilişki olmamasının asıl nedeni aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Harç tutarını saptayan kamu otoritelerinin karar verirken siyasal, sosyal ve mali faktörleri göz önünde tutması
B) Verilen hizmetin maliyetinin saptanamaması
C) Verilen hizmetten yararlananların gelir düzeyinin bilinmemesi
D) Harç ödeyenlerin daha sonra bu bedeli devletten tahsil etmesi
E) Gönüllü bir ödeme olması


6. Aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla tam za-manlı olarak çalışan bir kadın, ailesine daha fazla zaman ayırmak için yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra, gelir vergisi oranlarındaki artış nedeniyle çalışmaktan tamamen vazgeçmiştir.
Bu kadınla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-gisi doğrudur?
A) Vergi gelirlerindeki artış gelir etkisi yaratmıştır.
B) Geliri artan devlete güvendiğinden çalışmaktan vazgeçmiştir.
C) Vergi oranlarındaki artış boş zamanı ucuzlattı-ğından ikame etkisi yaratmıştır.
D) Devlet bütçesinin güçlenme eğilimi güven yarat-tığından ailesine daha fazla zaman ayırmayı tercih etmiştir.
E) Geleceğe dönük kötü bekleyişlere girdiğinden çalışma güdüsünü yitirmiştir.


7. Vergi tanımında, modern maliye yaklaşımını kla-sik yaklaşımdan ayıran temel özellik aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Verginin ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere de alınabilmesi
B) Vergiyi bireylerin gönüllü olarak ödemesi
C) Vergi ödemeyenlere cezai yaptırım öngörülme-mesi
D) Devletin vergi karşılığında kamu hizmeti sunmak zorunda olmaması
E) Verginin yasaya dayanmaması


8. Verginin konusu ne demektir?
A) Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktar
B) Verginin hangi kesimlerden ne kadar alınacağına ilişkin yetkiyi veren yasal çerçeve
C) Bir ülkenin vergi sistemine ve değişik vergilere ilişkin yasaların bütünü
D) Verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturduğu iktisadi unsur
E) Vergi yasalarının adil olup olmadığı konusunda yapılan değerlendirmelerin tümü


9. İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primleri aşağıdaki kamu gelirlerinden han-gisinin kapsamında yer alır?
A) Transfer ödemeleri
B) Vergi benzeri gelirler
C) Mamelek gelirleri
D) Gönüllü ödemeler
E) Zorunlu fon kesintileri


10. Vergilemede Ramsey kuralına göre, ekonomik işleyişte etkinliği sağlamak için tüketim vergileri nasıl düzenlenmelidir?
A) Talebin gelir esnekliği yüksek olan mallardan daha düşük, talebin gelir esnekliği düşük olan mallardan daha yüksek oranda vergi alınmalıdır.
B) Talebin gelir esnekliği yüksek olan mallardan da-ha yüksek, talebin gelir esnekliği düşük olan mal-lardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır.
C) Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan da-ha düşük, talebin fiyat esnekliği düşük olan mal-lardan daha yüksek oranda vergi alınmalıdır.
D) Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan da-ha yüksek, talebin fiyat esnekliği düşük olan mal-lardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır.
E) Talebin fiyat ve gelir esnekliği yüksek olan mal-lardan daha yüksek, talebin fiyat ve gelir esnek-liği düşük olan mallardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır.


11. Gelir dağılımı açısından kamu harcamalarının progresif (eşitsizliği azaltıcı) olması ne demektir?
A) Kamu harcamalarının daha ziyade düşük gelir gruplarını yararlandıran hizmetlere yapılması
B) Kamu harcamalarının daha ziyade yüksek gelir gruplarını yararlandıran hizmetlere yapılması
C) Kamu harcamalarından daha çok yararlanan ke-simlerin bu harcamaların finansmanına daha faz-la katkıda bulunması
D) Kamu harcamalarının artan oranlı vergilerle fi-nanse edilmesi
E) Kamu harcamalarının gelirle ters orantılı olarak finanse edilmesi


12. Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi sonucu sosyal güvenlik hizmetinin devlet tarafından kar-şılanmaya başlaması kamu harcamalarında ne tür bir artışa neden olmuştur?
A) Nominal artış B) Ayni artış
C) Gerçek artış D) Oransal artış
E) Görünüşte artış


13. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin mali-yetini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Hizmetlerden yararlananların sayısı
B) Hizmet sunulan alanın genişliği
C) Sunulan hizmet miktarı
D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji
E) Toplanan vergiler


14. Aşağıdakilerden hangisi, modern maliyecilerin kamu harcamalarına sınır konulması konusun-daki görüşlerinden biri değildir?
A) İdari nitelikteki harcamalar sonucunda devletin genel idaresinde ve hizmet akışında verimlilik artışı meydana gelmiyorsa bu harcamalar kısıl-malıdır.
B) Transfer harcamaları ekonomik kaynakların kul-lanımını verimli sektörlerden verimsiz sektörlere kaydırdığından bu harcamalar kısılmalıdır.
C) Özel sektör tarafından daha verimli yürütülebile-cek olan devlet faaliyetleri özel sektöre bırakıl-malıdır.
D) Genel kamu hizmetlerine ilişkin harcamalar talep yaratıcı nitelikte olduğundan bu harcamalarda hiçbir şekilde kısıntı yapılmamalıdır.
E) Özel sektöre bırakılan faaliyetlerden yapılan ta-sarruflar daha verimli alanlarda kullanılarak eko-nomik yarar sağlanabilir.


15. Savaş ve savaşla ilgili sebepler dolayısıyla yapı-lan harcamalar istisna tutulursa kamu harcama-larının gerçek anlamda bir artış göstermediği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) A. Peacock ve J. Wiseman
B) A. C. Pigou ve H. Dalton
C) R. Musgrave
D) A. Wagner
E) S. Fabricant16. Wagner yasasının dar anlamdaki yorumuna iliş-kin olarak kamu harcamaları (G) ve gayrisafi millî gelir (Y) arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisin-de verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)


17. Aşağıdakilerden hangisi fiyat endeksli istikrazla-rın etkilerinden biri değildir?
A) Enflasyonun yoksullar aleyhine yarattığı eşitsiz-likleri azaltması
B) Gelecekteki fiyat dalgalanmalarının önceden tah-min edilerek doğabilecek risklerin azalmasını sağlayabilmesi
C) Borçlanmanın maliyetini düşürebilmesi
D) Başka antienflasyonist tedbirlerin alınmasına karşı ileri sürülebilecek tenkit ve baskıları azaltabilmesi
E) Devletin yüksek fiyat artışlarını desteklemesi18. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet borçların-dan biridir?
A) Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı borç-lanma
B) Zor durumda kalan bir bankanın hazine bonosu satın alması
C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının belirli bir oranı ile borç senedi satın almaları
D) Finansal aracılık yapan kurumların birincil piya-sadan borç senedi satın alması
E) Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın alması19. Maliye politikası aracı olarak borçlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Maliye politikası aracı olarak borçlanma sadece gelir sağlama veya borç yükünü düşürme ama-cıyla yapılmaz.
B) Devlet enflasyon dönemlerinde borçlanarak eko-nomideki para stoku şişkinliğini gidermeyi amaç-lar.
C) Devletin depresyon dönemlerinde borçlanması, ekonomideki yüksek likidite tercihini düşürerek atıl fonları harekete geçirmeyi amaçlar.
D) Devlet istikrar politikalarının uygulandığı dönem-lerde merkez bankası ve bankacılık sistemine olan borçlarını itfa ederek para stoku ve enflas-yonu kontrol altına almaya çalışır.
E) Enflasyon döneminde, özel harcamalarda düşüş sağlamak ve toplam talebi düşürmek için borç-lanmanın düşük faizli ve kısa vadeli olması ge-rekir.


20. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasının ekonomik denge üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Devlet borçlarının, vergiler kadar olmasa da, ya-pıldıkları anda satın alma gücü üzerinde daraltıcı etki yaratması
B) Enflasyonist dönemlerde yapılan borçlanmanın, talep artırıcı harcamaların finansmanında kulla-nıldığı zaman konjonktür üzerinde olumlu etki yaratmaması
C) Borç veren kesimlerin gelecekte elde edecekleri faiz getirisini düşünerek harcamalarını artırmaları halinde, borçlanmanın genişletici etki yaratması
D) Tam istihdamın altındaki ekonomilerde talep ya-ratmayan harcamaların finansmanı amacıyla ya-pılan borçlanmanın ekonomiyi olumlu etkilemesi
E) Daralma dönemindeki atıl fonların borçlanma ile harekete geçirilerek talep yaratıcı harcamalara yönlendirildiği zaman konjonktür üzerinde olumlu etki yaratması21. Devlet borçlarının anaparasını azaltmak amacıyla borçların itfa edilmesine ne ad verilir?
A) Borç idaresi
B) Borçların tahkimi
C) Borç konsolidasyonu
D) Borçların amortismanı
E) Borçların konversiyonu22. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide yarattığı doğrudan etkilerden biri olamaz?
A) Yurt içi tasarruflarda artış olması
B) Zorunlu yatırımların gerçekleşme şansının art-ması
C) İthal edilen makine ve benzeri üretim malları do-layısıyla üretimin çeşitlenmesi
D) Ek yatırımlar sonucu ortaya çıkan hızlandıran et-kisiyle ekonomide genişleme meydana gelmesi
E) Ödemeler dengesinde rahatlama sağlanması


23. Ekonomik istikrarı sağlamak üzere kullanılabile-cek araçlardan biri olan gelirler politikası ne de-mektir?
A) Vergi gelirlerinin kamu harcamalarından daha fazla artırılması
B) Ücretlerin ve fiyatların oluşum sürecine doğru-dan müdahale edilmesi
C) Vergi politikasına ilişkin düzenlemelerin istikrar programına uygun olması
D) Ücret ve kâr üzerindeki vergi oranlarının farklı-laştırılarak gelir dağılımının adil hale getirilmesi
E) Kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan vergilerin artırılarak vergi dışı gelirlerin düşürül-mesi24. IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere yapılan fi-nansal desteğin “koşula bağlı” olması ne demek-tir?
A) Desteği alacak ülkenin uluslararası finansal ku-ruluşlara üye olması
B) Desteği alacak ülkenin kabul edilebilir bir istikrar programı izleme zorunluluğu
C) Alınan finansal desteğin üç yıl içerisinde geri ödenme zorunluluğu
D) Desteği alacak ülkenin ekonomik durum rapor-larının uluslararası kuruluşlar tarafından onay-lanması zorunluluğu
E) Desteği alacak ülkenin IMF ile anlaşmadan önce uygulayacağı programı Dünya Bankasına onay-latması koşulu25.
I. İşçi gelirlerindeki artışın maliyet enflasyonuna neden olması
II. Enflasyonun tüketim hacmini genişleterek efek-tif talep seviyesini yükseltmesi
III. Devletin cari ve yatırım harcamalarını azaltması
IV. Ülkeye gelen turist sayısının artması
Yukarıdakilerden hangileri toplam talep fazlasına neden olmaz?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV26. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeler-de, dengeli kalkınmada tarım sektörüne düşen fonksiyonlardan biri değildir?
A) Şehirlerde yaşayan insanların gıda ihtiyacını kar-şılaması
B) Sanayi sektöründe iş bulamayan kesimi istihdam etmesi
C) Sanayinin hammadde ihtiyacını karşılaması
D) Kurulacak sanayi sektörünün piyasasını oluştur-ması
E) Kalkınmanın finansmanını sağlaması


27. Enflasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arz-dan fazla olması enflasyona neden olur.
B) Ekonomide arz ve talep dengede iken, talep ya-ratıcı kamu harcamalarının açıkla finansmanı enflasyona yol açar.
C) Maliyet enflasyonu, üretim girdilerinin fiyatların-daki yükselişlerin genel fiyatlarda sürekli yükse-lişe neden olmasıdır.
D) Piyasada serbest rekabet koşulları dışında kamu veya özel kesim tarafından fiyatların artırılması fiyat enflasyonuna neden olabilir.
E) Talep enflasyonu her zaman maliyet enflasyo-nundan daha yüksektir.28. Aşağıdakilerden hangisi J. M. Keynes’in 1929 Dünya Bunalımı üzerindeki gözlemlerinden yola çıkarak ortaya koyduğu Genel Teori’nin varsayım-larından biri değildir?
A) Ekonomi klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi her zaman tam istihdam düzeyinde dengede değil-dir.
B) Faizin temel fonksiyonu klasik iktisatçıların ileri sürdüklerinin aksine yatırım-tasarruf eşitliğini sağlamaktır.
C) Ücret düzeyinin düşmesiyle istihdam hacminin her zaman yükselmesi beklenemez.
D) Piyasaya arz olunan her mal kendi talebini yarat-maz.
E) Ekonominin tam istihdam düzeyinin altında den-gede bulunduğu zamanlarda, özel harcamalarla kamu harcamaları birbiriyle rekabet halinde de-ğildir.29. Devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede gös-terilmesi, aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Birlik ilkesi B) Açıklık ilkesi
C) Alenilik ilkesi D) Genellik ilkesi
E) Doğruluk ilkesi30. Aşağıdakilerden hangisi plan-program-bütçe sis-teminin sakıncalarından biri değildir?
A) Hangi kamusal faaliyetlerin yapılacağı saptan-makla beraber bu hizmetlerin nasıl yapılacağı ve yapılmasının mümkün olup olmadığı üzerinde fazla durulmaması
B) Hazırlanan programlar tek seçenek şeklinde ya-sama organına sunulduğundan, değişik seçe-nekler üzerinde tartışılamaması
C) Kararların merkezden alınması nedeniyle karar-ları uygulayanların gerekli esnekliğe sahip olma-ması
D) Harcamaların gerektiği şekilde denetlenememesi ve sonuçların parlamentoda tartışılamaması
E) Plan ve programların yaşama geçme süresinin bir yıldan daha uzun bir süreyi kapsaması nede-niyle maliyet-yarar değerlendirmesi yapılama-ması


31. Bütçe tasarısı, Bütçe Komisyonunda kabul edil-dikten sonra aşağıdakilerden hangisine gönde-rilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM Genel Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) Yüksek Planlama Kurulu
E) Başbakan32. İç Denetim Koordinasyon Kuruluna seçilen üyele-rin görev süresi kaç yıldır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


33. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet so-nuçları, aşağıdakilerin hangisi tarafından hazırla-nacak genel faaliyet raporunda gösterilir?
A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay
C) Bakanlar Kurulu D) Başbakanlık
E) TBMM


34. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin özelliklerinden biri değildir?
A) Devletin, gelirlerini toplamasına izin veren bir ka-nun olması
B) Devletin harcamaları yapmasına izin veren bir kanun olması
C) Belli bir süreyi kapsaması
D) Gelir ve harcamalar konusunda yürütme organı-nın karar ve öngörülerini yansıtması
E) İlgili mali yılın ilk ayında onaylanarak yürürlüğe girmesi35. Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişi-likten tahsil edilemeyince, kanuni temsilci K’den alın-mıştır.
Buna göre, K ödediği vergi cezası için daha sonra aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Tüzel kişiliğe rücu edebilir.
B) Tüzel kişiliğe kısmen rücu edebilir.
C) Tüzel kişiliğin ortaklarına rücu edebilir.
D) Tüzel kişiliğin alacaklılarına rücu edebilir.
E) Hiçbir şekilde tüzel kişiliğe ya da ortaklarına rücu edemez.

36. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürüt-me organından doğan kaynaklarından biridir?
A) Uluslararası vergi anlaşmaları
B) İçtihadı birleştirme kararları
C) Anayasa
D) Tüzük
E) Kanun

37.
I. Usulsüzlük
II. Kaçakçılık
III. Vergi mahremiyetini ihlal
IV. Mükellefin özel işlerini yapma
Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri ta-rafından cezalandırılan suçlardan biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I, III ve IV E) II, III ve IV


38. Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir?
A) Anonim şirkette ortakların geliri
B) Paylı komandit şirkette komandite ortakların ge-liri
C) Paylı komandit şirkette komanditer ortakların geliri
D) Adi komandit şirkette komandite ortakların geliri
E) Adi komandit şirkette komanditer ortakların geliri39. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükel-lef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte ve-recektir?
A) 2008 Ocak ayının 15. günü akşamına kadar
B) 2008 Şubat ayının 15. günü akşamına kadar
C) 2008 Mart ayının 15. günü akşamına kadar
D) 2008 Nisan ayının 15. günü akşamına kadar
E) Beyanname vermez.


40. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez?
A) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para
B) Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para
C) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para
D) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasın-dan kazanılan para
E) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para


MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZ EKLENTİDEDİR,
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: zip 2007kpssCVP.zip (85,0 KB (Kilobyte), 7x kez indirilmiştir)
--------------Tualimforum İmzam--------------
Aksini Belirtmediğim Takdirde Yazdığım Konular ALINTIDIRLiseler - Anadolu Liseleri - Fen Liseleri

Anaokulu - İlköğretim

Sınav Soruları ve Ders Notları

Konu SERDEM tarafından (17.05.09 Saat 06:30 ) değiştirilmiştir..
SERDEM isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
2007, cevaplari, kpss, maliye, soru, ve


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar son Mesaj
2007 KPSS Lisans Genel Kültür Soru ve Cevapları, 2007 Lisans Soru ve cevapları SERDEM Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları 0 17.05.09 06:49
2007 KPSS Hukuk İktisat İşletme Muhasebe Maliye Soru ve Cevapları SERDEM Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları 0 17.05.09 06:35
2007 KPSS Almanca Soru ve Cevapları, 2007 Lisans Soru ve cevapları SERDEM Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları 0 17.05.09 05:47
2007 KPSS Fransızca Soru ve Cevapları, 2007 Lisans Soru ve cevapları SERDEM Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları 0 17.05.09 05:43
2007 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları, 2007 Lisans Soru ve cevapları SERDEM Geçmiş Yıllarda Çıkmış Kpss Soruları 0 17.05.09 05:32


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 09:02 .


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 2